KVKK

SUPERMASSİVE ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Verileriniz Kim Tarafından İşleniyor?

[Supermassive Organizasyon Ticaret A.Ş. (“Şirket”)], [Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Gız Plaza Apt. No: 3/85 Sarıyer/İstanbul], [supmass.gg]  olarak, siz Müşterilerimizden supmass.gg  elde ettiğimiz kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda yer verdiğimiz şekilde işlemekteyiz.

 

2. Kişisel Verileriniz, Hangi Amaçlarla ve Hukuki Nedenlerle İşleniyor?

Gerçek kişi Müşteri olarak, sizlerle kullanıcı sözleşmenizin kurulabilmesi, ifası ve  buradan doğan karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizi işlememiz gerekiyor. Bu kapsamda; kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve saklamaktayız. Kişisel verileriniz Şirket tarafından başta; kullanıcı sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, web sitesi üzerinden vermiş olduğunuz sipariş işlemlerinin gerçekleştirilerek tarafınıza ulaştırılması, müşteri hizmetleri ve pazarlama aktiviteleri konularının yönetimi kapsamında işlenmektedir.

Bu kapsamda, işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Açık rızanız bulunması halinde Pazarlama verileri olarak kategorize ediyoruz.

 

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ödeme güvenliğinin sağlanması,  web sitesi optimizasyonu, üyelik yönetimi, stok yönetimi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek ve satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  , saklama ve arşiv faaliyetleri ile stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi,  veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, internet yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi, , vergilendirme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde olan Müşterilerimize ait kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işliyoruz.

Bu amaçları aşağıdaki hukuki sebeplerle bütünleştirerek veri işleme süreçlerini yönetiyoruz. Nitekim bu kapsamda;

 

kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlara ilişkin Şirketimizin iştigal konusunun gerektirdiği faaliyetlerimiz (internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerimizin Müşterilere tam ve eksiksiz sunulabilmesi için satım alım  işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi adına kredi kartı altyapısının kullanılması için Bankalarla veri paylaşımı vb.) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli oluyor. Nitekim, suiistimallerin önlenmesi, hırsızlığın engellenmesi, iç denetimlerin ve araştırmaların gerçekleştirilmesi, Şirkete ait gizli bilgilerin, sırların veya diğer önemli bilgilerin belirlenmesi ve genel güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması nedenleriyle veri işleme faaliyeti yapıyoruz. Ancak, bu durumda da sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye büyük bir özen göstermekteyiz. Şirketimizin denetim ve gözetim yükümlülüğü kapsamında Şirketimizin etik ilkelerini veya politikalarını veya diğer ilgili yasaları ihlal ettiğinize dair oluşan şüpheleri destekleyen bilgiler elde edersek; Şirketimize ait sistemler üzerinden gönderdiğiniz, erişim sağladığınız, görüntülediğiniz veya sistem üzerinde sakladığınız verilere, transferlere ve mesajlara erişmek, araştırmak, izlemek ve bunları arşivlemek ve kolluk kuvvetlerine muhtemel yasadışı davranışa işaret eden ve aramalarda elde edilen bilgileri açıklamak durumundayız.

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında (örneğin uyuşmazlıklarda hukuki süreçlerin yürütülmesi) ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız kişisel veri işlemesinin başlıca hukuki dayanaklarını oluşturuyor.

Özel (hassas) nitelikli verileriniz kural olarak işlediğimiz kişisel verileriniz arasında yer almıyor. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirketin politika ve prosedürlerinde birçok kural bulunuyor. Bu konuda özellikle web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

3. Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Nedenlerle Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (a), İş Ortakları, Tedarikçiler (Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları) (b), Hissedarlar (c), Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla (d) veri paylaşılan kişiler ve paylaşım amaç ve hukuki sebeplerini ise aşağıdaki şekilde belirliyoruz.

 

(a) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri: Bu kapsamda; özellikle, Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi adına (sözleşmenin ifası), avukat ve hukuk danışmanları (yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması), danışmanlık şirketleriyle (sözleşmenin ifası, Şirketin meşru menfaatleri),

 

(b) İş Ortakları, Tedarikçilerimiz (Üçüncü  Taraf Hizmet Sağlayıcıları): Şirket iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan sözleşmesel ve ticari ilişkilerin yürütülmesi, Şirket süreçlerimizin verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar, denetim şirketleri, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, (Çağrı merkezi şirketleri, kargo şirketleri, bankalar gibi) aktarım yaptığımız Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarının, yasal veri koruma standartlarını sağlamalarını talep ediyor, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarımız ile kişisel verilerinizin güvenliğini taahhüt eden gizlilik anlaşmaları imzalıyoruz. (Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, şirketimizin meşru menfaatleri) Bu kapsamla sınırlı olmak kaydıyla, faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında kişisel verilerinizin iş ortakları ve tedarikçiler ile (Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları) paylaşması için açık onayınızı talep ediyoruz. (1)

 

(c) Hissedarlarımız: TTK’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket raporlamaları, denetimleri gibi süreçlerle ilgili olarak Hissedarlarımızla (hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin meşru menfaatleri),

 

(d) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kişisel verileriniz BDDK, , T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarıyla (kanunda açık olarak öngörülen durumlar, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketin meşru menfaatleri) paylaşılabilmektedir.

 

4- Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Saklanması 

Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri alıyoruz. Bilgilerinizi Şirketimizin kilitli arşivi, güvenlik önlemleri alınmış araç ve uygulamalarında saklıyoruz.

Şirketimizin aracılık ettiği tüm işlemler bakımından işlem kayıtlarını veri saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatına uyumluluk ve vergilendirme gibi amaçlarla saklamak ve incelemek ile yükümlüdür. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen hususlarla ilgili belgeleri ve kayıtların tümünü en az 10 yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde saklar.  Söz konusu kanunlar ve dayanak alınarak oluşturulan mevzuat çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizi öncelikle ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca saklıyoruz.  Hukuki gereklilikler özel bir sürenin uygulanmasını gerektiriyor ise bu sürelere uygun hareket ediyoruz. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süresince tutuluyor.

İş süreçlerimiz kapsamında; siz Müşterilerimize ait herhangi bir hassas ödeme verisi (örneğin müşteriler tarafından transfer emrinin verilmesinde veya kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteriler adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, gibi kişisel güvenlik bilgileri) Şirketimizce işlenmemektedir.

 

5- Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu fiziki veya elektronik ortamda Şirketimizin siz Müşterilerimiz ile arasındaki ilişki çerçevesinde sunduğunuz bilgilerden elde ediyoruz. İşlediğimiz bilgiler SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm yazılı/dijital başvurular gibi yöntemler ile e-mail üzerinden gönderilen belgeler, elektronik olarak doldurulan sair formlar, çevrimiçi kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile ve/veya iş ortaklarımızla, çağrı merkeziyle yapmış olduğunuz yazılı ve sözlü iletişimler aracılığıyla paylaştığınız bilgi ve belgeler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup, Şirket'in diğer telefon iletişim kanalları, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler,  doğrudan Şirketimiz ve/veya iş ortaklarımızla yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen toplanabiliyor.

 

6- Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kanunun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak Şirketimizin  [email protected] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin    KEP adresine kayıtlı eposta ile gönderebilirsiniz. Şirketimiz, yapılan başvuruları en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirecek olup, Sizlerin, değerlendirmeye ilişkin cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkınız saklı olacaktır.

 

 

SUPERMASSİVE ORGANİZASYON VE TİC. A.Ş

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

 

AÇIK RIZA METNİ

 

Supermassive Organizasyon ve Tic. A.Ş, (“Şirket”), tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenebilmesi için açık rızanızı, lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek belirtiniz.